CONDICIONS GENERALS

  1. Identificació i activitat de la societat

El titular i responsable del domini www.siglacomunicacion.com és la societat Sigla Comunicación, S. L.,  inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Volum 28.859, Foli 0031, Full B -142.485 i proveïda del N.I.F: B-61013579.

Dades de contacte de Sigla Comunicación, S. L..: Tel. (+34) 932 809 160 – Mail: info@siglacomunicacion.com.

  1. Descripció de www.siglacomunicacion.com

El principal servei que s’ofereix al domini www.siglacomunicacion.com és el subministrament d’informació sobre els serveis propis de la companyia Sigla Comunicación, S. L i el món de la comunicació en general.

  1. Prestació de serveis

L’oferta de la prestació dels serveis de Sigla Comunicación, S. L. mitjançant www.siglacomunicacion.com és de caràcter gratuït i lliurement revocable sense que afecti a la  resta de condicions generals.

Sigla Comunicación, S. L. rebutja la responsabilitat que pugui donar- se per la mala utilització dels citats  continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan es consideri oportú.

  1. Drets i obligacions de l´ usuari

L’usuari s’obliga, essent l’únic responsable, a utilitzar l’oferta dels serveis oferts per Sigla Comunicación, S. L. d´ acord amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions segons les normes de la bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades.

L’usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, ja sigui per causes pròpies o alienes.

  1. Propietat intel·lectual

Tots els continguts de www.siglacomunicacion.com en forma de textos, codi font, disseny gràfic, animacions i imatges, així com marques, noms comercials i altres denominacions queden subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de Sigla Comunicación, S. L.. o de tercers i acollits per la llei.

Sota cap supòsit, l’accés als serveis de Sigla Comunicación, S. L. suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial dels esmentats continguts a tercers, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, alteració, adaptació, explotació, còpia, distribució o comunicació pública dels mateixos sense la prèvia i expressa autorització de Sigla Comunicación, S. L. o del tercer titular dels drets afectats. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als que es tingui accés a www.siglacomunicacion.com o s’utilitzaran contraposant la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

  1. Enllaços

Sigla Comunicación, S. L. no assumeix cap responsabilitat per l’informació continguda en pàgines web de tercers que incloguin un enllaç cap a www.siglacomunicacion.com. Així mateix, tampoc assumeix la responsabilitat sobre el contingut de les pàgines a les que s’accedeixi mitjançant enllaços (links) inclosos en www.siglacomunicacion.com. Els enllaços cap a pàgines web de tercers continguts en www.siglacomunicacion.com, si hi fossin, tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposa recomanació sobre els mateixos.

Qualsevol usuari que desitgi incloure dins la seva pàgina web un enllaç cap al domini www.siglacomunicacion.com o a les pàgines que el componen, deurà notificar-ho prèviament a Sigla Comunicación, S. L.

Resta absolutament prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en webs de tercers que poguessin suposar un perjudici per a l’imatge de Sigla Comunicación, S. L.

Sigla Comunicación, S. L. es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin al domini www.siglacomunicacion.com, quan així ho cregui convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que sota cap concepte estigui obligat a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

  1. Modificacions

Sigla Comunicación, S. L. podrà modificar o actualitzar las presentes Condicions Generals, que seran publicades en www.siglacomunicacion.com sense necessitat de qualsevol altra notificació addicional als usuaris de la pàgina web.

  1. Legislació i jurisdicció aplicable

Sigla Comunicación, S. L. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués pertocar-los, es sotmeten a la legislació de dret comú espanyola i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), llevat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.

  1. Consentiment de l´ usuari

L’usuari declara haver llegit les presents condicions generals, acceptant i autoritzant, plena i expressament, tot el disposat en cadascuna d’elles cada cop que accedeixi a www.siglacomunicacion.com o utilitzi els seus serveis.

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES

Sigla Comunicación, S. L. garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que els usuaris de www.siglacomunicacion.com decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Sigla Comunicación, S. L. les dades personals que li son sol·licitades a la pàgina web, al efectuar qualsevol consulta mitjançant l’enviament de formularis de petició d’informació. Llevat que específicament  s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis que estiguin indicats com a camps obligatoris. L’usuari  deurà  omplir  els formularis amb dades veritables, exactes, complertes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de la complimentació dels formularis amb dades falses, incomplertes o no actualitzades.

D’aquesta forma, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment a l’incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a l’Empresa i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als que l’Empresa tingui accés com a  conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, per a les finalitats de la tramesa de comunicacions comercials, a l’objecte d’adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, en el seu cas, models valoratius, garantitzant sempre el dret a conèixer els criteris i programes utilitzats. Els destinataris d’aquestes dades seran els serveis comercials de Sigla Comunicación, S. L.
Sigla Comunicación, S. L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i tots altres riscos possibles. Tan mateix es compromet al compliment de la seva obligació de secret de  dades personals i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint cura en tot moment de l’estat de la tecnologia. També, aquest deure de confidencialitat és d’obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d’un contracte de serveis de l’encarregat del tractament de dades, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d´ informació de Sigla Comunicación, S. L.

En relació a les dades enviades per l’usuari, aquest podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert en la LOPD i altres normatives aplicables a l’efecte, dirigint un correu electrònic a info@siglacomunicacion.com, fent  constar sempre l’identitat de l’usuari.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR